دسته: اصول تغذیه سالم

04 آگوست 2020

ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺼﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ

ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ