وبلاگ

جدید ترین نوشته های ما

04 آگوست 2020

ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺼﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ

ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ

04 آگوست 2020

برای مبارزه با کرونا، ایمنی و التهاب را فراموش نکنید

The New York Times, May 25, 2020 در حالی که اکثر افراد، روی فاصله اجتماعی، پوشش صورت، شستن دست ها و حتی قرنطینه تمرکز دارند تا در

03 آگوست 2020

چگونه رژیم غذایی ضعیف به خطر بیماری کرونا ویروس کمک می کند؟

The New York Times, April 20, 2020 ناامنی غذایی و افزایش نرخ بیماری های متابولیکی به عنوان یک دلیل غالباً نادیده گرفته شده از خطر بیماری

10 جولای 2020

نکاتی برای یک برنامه خود نظارتی (Self-Monitoring) مؤثر

خود نظارتی بهترین ابزاری است که به بهبود رفتار کمک می کند و در عین حال باعث می شود افراد در قبال رفتارهای خود پاسخگو